Zielone Drzwi

Reklamacje i zwroty

Reklamacje dotyczące Towarów

1. ZIELONE DRZWI Mariola Czak-Radziwołek jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie Regulaminu, należy kierować na adres: ZIELONE DRZWI Mariola Czak-Radziwołek, ul. Mickiewicza 9/5, 59-330 Ścinawa, sklep@zielone-drzwi.pl.  Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

3. W przypadku towarów, których ZIELONE DRZWI Mariola Czak-Radziwołek nie jest producentem Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

4. Klient może składać reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru, jednak traci uprawnienia reklamacyjne z tego tytułu w przypadku jeżeli nie zawiadomi Sprzedawcy o niezgodności towaru z umową:
- gdy chodzi o towary żywnościowe – po upływie daty minimalnej trwałości albo przydatności do spożycia (warunek ten nie odnosi się do towarów żywnościowych dla których nie została ustalona data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia);
- w terminie 3 dni od dnia otwarcia opakowania w przypadku towaru paczkowanego w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 128, poz. 1409), oznakowanego terminem przydatności do spożycia lub datą minimalnej trwałości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634 i Nr 128, poz. 1408 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1362) albo dla którego nie określa się daty minimalnej trwałości albo terminu przydatności do spożycia,
- gdy chodzi o towary inne niż żywnościowe – w terminie dwóch miesięcy od jej stwierdzenia.
 

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. ZIELONE DRZWI Mariola Czak-Radziwołek podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić ZIELONE DRZWI Mariola Czak-Radziwołek o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ZIELONE DRZWI Mariola Czak-Radziwołek, ul. Mickiewicza 9/5, 59-330 Ścinawa, sklep@zielone-drzwi.pl

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. ZIELONE DRZWI Mariola Czak-Radziwołek zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.